Kan vi lita på Bibeln?

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

Kan vi lita på Bibeln?


Det finns ett missförstånd bland en del människor att Bibeln skulle ha ändrats. Bibeln skulle alltså ha kommit från himlen som Guds oförstörbara och heliga ord, och sedan förvanskats och förändrats av människor så att den inte längre är en tillförlitlig källa till kunskap om Gud och Guds vilja. Denna tanke är ett av många exempel på traditioner som saknar stöd i både det sunda förnuftet och Koranen, men som ändå fått stort genomslag bland dem som inte själva utforskar skrifterna.


Låt oss se vad Koranen säger. Fem Koranverser brukar användas för att föra fram uppfattningen att Bibeln ändrats.


"Bland dem finns helt visst de som lindar sina tungor om Skriften för att ni skall tro att [deras förvrängda ord] är hämtade ur Skriften, fastän de inte är hämtade ur Skriften; och de säger: "Detta är från Gud", fastän det inte är från Gud. Och så säger de om Gud mot bättre vetande det som inte är sant"

 Al Imran 3:78


"HOPPAS NI att de skall tro på er, fastän [ni vet att] flera av dem, efter att ha lyssnat till Guds ord och förstått det, med vett och vilja förvanskade det?"

  Al Baqara 2:75


"Bland de judiska trosbekännarna finns de som förvränger uppenbarelsens ord och bryter ut dem ur sitt sammanhang, och de säger "Vi har hört, men vi lyder inte" och "Hör vad ingen har hört!" och "Du skall höra på oss!" - allt är ordvrängningar för att förlöjliga tron. Om de [i stället] hade sagt "Vi har hört och vi skall lyda" och "Lyssna och ta hänsyn till oss", hade det varit bättre för dem och mer passande. Men Gud har fördömt dem för deras vägran att lyssna till sanningen; deras tro gäller bara få ting."

Al Nisa 4:46


"När de sedan svek sina löften, fördömde Vi dem och lät deras hjärtan hårdna. De förvränger [uppenbarelsens] ord och bryter ut dem ur deras sammanhang och de har glömt en del av det som de förmanades att lägga på minnet. Och du kommer om och om igen att möta trolöshet och svek från deras sida, utom hos ett fåtal, men förlåt dem och glöm [vad de gjort]. Gud älskar dem som gör gott [mot andra]." 

Al Maida 5:13


"SÖRJ INTE, du Sändebud, över dem som tävlar med varandra om att förneka sanningen - några är sådana som har tron på sina läppar, men inte i sina hjärtan, några är bekännare av den judiska tron som gärna lyssnar till lögner [och] lyssnar till andra människor, som inte har kommit till dig, och som förvränger [innebörden av de uppenbarade] orden genom att ta dem ur deras sammanhang och säger: "Om detta är vad ni har fått höra, kan ni godta det; i annat fall bör ni vara på er vakt!" Och om Gud vill sätta någon på prov genom frestelse till det onda, kan du inte uppnå någonting till hans förmån av Gud. Dessa [människors] hjärtan vill Gud inte rena; förnedring skall drabba dem i denna värld och i det kommande livet väntar dem ett hårt straff " 

Al Maida 5:41


Om vi närmare granskar de nämnda verserna ser vi att judarna anklagas för att med sina tungor - sina ord-  förvanska Guds ord/ det de har hört- inte att förändra bibeltexten. (Ingen sådan anklagelse riktas mot de kristna)


Tvärtemot vad många tror så säger Koranen, liksom Bibeln, att Guds ord inte kan förändras!


Profeter före dig har kallats lögnare och de bar alla anklagelser och förolämpningar med jämnmod, till dess Vår hjälp nådde dem; ingen kan rubba eller tumma på Guds löften. Och du har redan fått veta något om [de föregående] budbärarnas öden.

Al Anaam 6:34


Din Herres ord, [bärare av] sanningen och rättvisan, har gått i uppfyllelse. Ingen kan rubba eller tumma på Hans ord; Han är Den som hör allt, vet allt.

Al Anaam 6:115


OCH FÖRKUNNA [för dem] det som har uppenbarats för dig av din Herres Skrift! Ingen kan rubba eller tumma på Hans ord, och hos ingen finner du en tillflykt utom hos Honom.

Al Kahf 18:27


Till dem är budskapet [om lycka] i detta liv och evig salighet riktat. Ingenting kan rubba Guds löfte. Detta är den stora, den lysande segern.

Yunis 10: 64


"Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem

som tar sin tillflykt till honom."

 Ordspråksboken 30:5"Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord

förblir i evighet."

Jesaja 40:8


"Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett."

Matteusevangeliet 5:18


Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Matteusevangeliet 24:35


Faktum är att Koranen uppmanar människor att:


– döma genom Bibeln (Maida 5:45)


– söka hjälp hos dem som läser Bibeln, om man har tvivel eller frågor  (Yunus 10:94-95, Nahl 16:43)


– lyda Bibeln  (Maida 5:43)


– tro på Bibeln (Al Shora 42:15; Nisa 4:136; Al Nisa 4:163; Al Shora 42:13, Al Imran 3:3; Al Maida 5:43-47).


Den som tror att Bibeln ändrats måste gå emot både Bibelns och Koranens vittnesbörd. En sådan person behöver också fråga sig: Om Bibeln ändrats, vem var det som ändrade den? När skede det? Varför? Hur? Vad finns det för bevis? Hur kunde Gud tillåta att Hans namn vanärades och Hans ord förvanskades?


Har Bibeln förvanskats? Svar: Nej! Ingen människa eller djävul kan förändra Guds ord! Gud tillåter inte att Hans heliga ord befläckas eller förvanskas, utan har bevarat det till denna dag och till evig tid! Därför behöver också varje god muslim flitigt studera det ord Gud uppenbarat i de heliga skrifter som kom innan Koranen.  (Tawrah, Zabur och Injil, Bibeln, Gamla och nya testamentet).